Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka w Wejherowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Wejherowie.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

- zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

- dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

- część plików nie jest dostępna cyfrowo

- brak narzędzia ułatwiającego dostęp do możliwości powiększania i pomniejszania liter, podwyższania kontrastu

Metoda przygotowania oświadczenia:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 02.01.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 02.01.2023 r.

Informacje dodatkowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Powiększenie/pomniejszenie obrazu

W celu przybliżenia/oddalenia obrazu znajdującego się na monitorze należy wcisnąć CTRL i trzymając go naciskać „+”(przybliżenie),”-„(oddalenie). Zamiast znaków „+” i „-„ można użyć scroll’a myszy.

Duży kontrast (włączenie/wyłączęnie)

Naciśnij kombinację klawiszy Alt + lewy Shift + Print screen (na niektórych klawiaturach „Print Scrn”), aby szybko wyłączyć tryb dużego kontrastu.

Nowe funkcje 02.01.2023r.

 • Menu dostępności (CTRL+U) lub kliknięcie na ikonkę w prawym górnym rogu ekranu
 • Kontrast
 • Podświetlanie linków
 • Duże litery
 • Większe odstępy między tekstami
 • Zatrzymywanie animacji
 • Przyjazna funkcja dla dysleksji
 • Większy kursor
 • Podpowiedzi w formie dymków
 • Wysokość interlinii w tekstach
 • Wyrównanie tekstu na stronie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem przedszkola:

- telefonicznie: 58 672 17 91 lub

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@ps2wejherowo.pl.


Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi za brak zapewnienia dostępności można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@ps2wejherowo.pl.

Informacje na temat procedury oraz postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie konkretnego dokumentu oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja tego żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lud elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2017

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2023

Data teleadresowe podmiotu publicznego :

Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka

84-200 Wejherowo, ul. Derdowskiego 1

tel./fax. 58 672 17 91 e-mail: kancelaria@ps2wejherow.pl

84-200 Wejherowo ul. Kaszubska 28

tel. 58 736 17 57

strona internetowa: www.ps2wejherowo.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole mieści się w dwóch budynkach: budynek na ul. Derdowskiego 1 w Wejherowie oraz budynek na Os. Kaszubskim 28 w Wejherowie.
W obu budynkach zastosowano rozwiązania dla osób niepełnosprawnych (m.in. wejście do budynku zapewniające swobodny dostęp bezpośrednio z chodnika oraz podjazd dla wózków).

Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki, windy).

Informacja o dostępności tłumaczenia języka migowego:

Przedszkole nie posiada tłumaczenia języka migowego.